Storitve

Področje dejavnosti:

 • Računovodske storitve za gospodarske družbe
 • Računovodske storitve za samostojne podjetnike in druge zasebnike
 • Računovodske storitve za društva
 • Računovodske storitve za pravne osebe javnega prava
 •  
  Storitve:

 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig (dnevnik in glavna knjiga)
 • Vodenje registra osnovnih sredstev
 • Obračunavanje plač in drugih izplačil fizičnim osebam
 • Obračunavanje Davka na dodano vrednost
 • Sestavljanje računovodskih izkazov in letnega poročila za zunanje in notranje uporabnike informacij
 • Sestavljanje obračuna davka od dohodkov pravnih oseb; davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • Vodenje analitičnih evidenc
 • Računovodsko in davčno svetovanje